Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti v roku 2015 neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí v rámci činnosti C4

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Poradie Názov žiadateľa Názov projektu
1 Mesto Pezinok Likvidácia čiernych skládok v meste Pezinok
2 Mesto Snina Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu a bytového domu súp. č. 1606
3 Obec Jesenské JESENSKÉ - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
4 Obec Lodno Odstránenie nezákonne umiestneným odpadom
5 Obec Rimavská Seč Odstránenie nebezpečných nezákonných skládok odpadu v katastrálnom území obce Rimavská Seč
6 Obec Šútovce Odstránenie nelegálnej skládky v obci Šútovce
7 Obec Trnávka Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v Trnávke

Prehľad žiadateľov, ktorých žiadosti v roku 2015 neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí 
Poradie Názov žiadateľa Názov projektu
1 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium Ústredné vykurovanie
2 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica, Počúvadlianske jazero - kanalizácia a ČOV
3 Mesto Handlová Zefektívnenie triedeného zberu v meste Handlová
4 Mesto Myjava Myjava rozšírenie kanalizácie 1. etapa, Prípojka NN
5 Mesto Ružomberok Oprava dažďovej kanalizácie a oprava miestnej komunikácie ulica Horská Ružomberok
6 Mesto Sládkovičovo Hala na separovaný odpad
7 Mesto Tvrdošín Rozšírenie verejnej kanalizácie IBV Breziny, Tvrdošín
8 Mesto Tvrdošín Rozšírenie verejného vodovodu IBV Breziny, Tvrdošín
9 Mesto Žilina Žilina, Bytčica – Revitalizácia Bytčického potoka
10 Mestská časť Bratislava - Čunovo Obytná zóna Zichyho tably, sektor A/1, A/2, obj. SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu
11 Mestská časť Bratislava Karlova Ves Inžinierskogeologický prieskum - stabilita svahu v Líščom údolí.
12 Mgr. Eva Brodnianska Geoprak Novohrad - Nógrád
13 Mgr. Zdenka Rabayová - ENVIRA Fondy EÚ a životné prostredie na Slovensku
14 Michal Majzlan Použitý kuchynský olej nepatrí do koša
15 Mimovládna organizácia PROXIMA * Komunitné kompostovisko
16 Mimovládna organizácia PROXIMA * Enviro zážitok
17 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Odstraňovanie inváznych rastlín, kontrola a potláčanie výskytu na ekologicky významnom a chránenom území TANAPu
18 Obec Abrahám Obnova a výstavba odvodňovacích zariadení obce Abrahám
19 Obec Alekšince Alekšince - vodný zdroj HGA-2 - zásobovanie pitnou vodou
20 Obec Bačkov Výroba tepla a teplej úžitkovej vody v budove materskej a základnej školy v Bačkove prostredníctvom tepelných čerpadiel
21 Obec Bátka Bátka - rozvod vody
22 Obec Bitarová Protipovodňová úprava - Bitarovský potok
23 Obec Borša Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Borša
24 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša
25 Obec Bretejovce Protipovodňová ochrana Bretejovce
26 Obec Bušince Bušince - Kanalizácia I.stavba
27 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov
28 Obec Bzovík Bzovík Čistiareň odpadových vôd
29 Obec Cabov CABOV - kanalizácia
30 Obec Cífer Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
31 Obec Čakajovce Čakajovce - vodovod a kanalizácia
32 Obec Čebovce Čebovce kanalizácia splašková III. etapa
33 Obec Čebovce Multifunkčný traktor na zlepšenie enviromentálnej situácie v obci Čebovce
34 Obec Čičava Mikroregión Čičava - Kanalizácia a ČOV, stavebné objekty SO 06 a SO 07
35 Obec Diviacka Nová Ves Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie
36 Obec Dlhá Ves Dlhá Ves - kanalizácia a ČOV
37 Obec Domaňovce Separácia odpadov v obci Domaňovce
38 Obec Dravce Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce - časť kanalizácia
39 Obec Dubovica Nadstavba a stavebné úpravy kultúrno správnej budovy - Dubovica
40 Obec Dvorianky Dvorianky - Obecný vodovod, Odstraňovanie dusičnanov
41 Obec Fačkov Ochrana ovzdušia v obci Fačkov
42 Obec Farná Farná - zberný dvor
43 Obec Gerlachov Obecný úrad v Gerlachove - plynofikácia kotolne
44 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod
45 Obec Horňa Kanalizácia Horňa I.etapa.
46 Obec Horná Seč Horná Seč - kanalizácia
47 Obec Horná Seč Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč
48 Obec Horné Saliby Protipovodňová ochrana Horné Saliby - Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov
49 Obec Horné Trhovište Kanalizácia a ČOV Horné Trhovište
50 Obec Hoste Hoste - splašková kanalizácia a čerpacia stanica
51 Obec Hrachovo Úprava vodného toku v obci Hrachovo
52 Obec Hromoš Kanalizácia a ČOV Hromoš, Kanalizácia a ČOV Hromoš - rozšírenie kanalizácie
53 Obec Chorvátsky Grob Protipovodňová ochrana v k. ú. Chorvátsky Grob
54 Obec Chorvátsky Grob Plán obnovy dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie - odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd
55 Obec Chorvátsky Grob Rozšírenie areálu ČOV Čierna Voda - Zberný dvor
56 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň
57 Obec Janík Janík - vodovod, kanalizácia a ČOV
58 Obec Jarovnice Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice
59 Obec Jasenovce Jasenovce - vybudovanie zberného dvora
60 Obec Keť Čistiareň odpadových vôd pre obec Keť
61 Obec Keť Rekultivácia skládky TKO Keť
62 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany
63 Obec Kluknava Kanalizácia a ČOV Štefánska Huta
64 Obec Kobylnice Kobylnice - Rekonštrukcia ČS, vodojemu a vodovodu
65 Obec Kolta Zberný dvor - Kolta
66 Obec Kostolište Záhorie Malacky - odkanalizovanie, Kostolište, kanalizácia - II. Etapa
67 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín
68 Obec Kvakovce Kanalizácia a ČOV Kvakovce
69 Obec Kvakovce Vodovod Kvakovce
70 Obec Kysak Kysak - zberný dvor
71 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV
72 Obec Lovča Zberný dvor Obce Lovča
73 Obec Ložín Kompostovisko s celkovou ročnou kapacitou do 10 t
74 Obec Ľubotín Ľubotín - kanalizácia II. etapa
75 Obec Lukavica Základná škola v Lukavici - plynofikácia kotolne
76 Obec Lukavica Lukavica kanalizácia a ČOV
77 Obec Madunice Zberný dvor Madunice
78 Obec Machulince Kanalizácia Machulince II. etapa - doplnenie kanalizácie
79 Obec Malá Domaša Zvýšenie kapacity ČOV a rozšírenie stokovej siete Malá Domaša
80 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV Málinec
81 Obec Malženice Odvedenie povrchových zrážkových vôd v obci Malženice
82 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ul.
83 Obec Nandraž Nandraž - zberný dvor
84 Obec Nesvady Nesvady - rozšírenie kanalizácie II. etapa
85 Obec Nitrica Kanalizácia a ČOV obce Nitrica
86 Obec Nižná Boca Nižná Boca - Kanalizácia
87 Obec Oravská Lesná Oravská Lesná ČOV a kanalizácia
88 Obec Petrovany Sanácia havarijného zosuvu v obci Petrovany - 2. etapa
89 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
90 Obec Podbiel "Výstavba komunikácie v lokalite ""Pod Pálenicou"" v Podbieli - SO 02 Kanalizácia splašková"
91 Obec Podbiel Protipovodňové úpravy - Zámostie v Podbieli, I.etapa
92 Obec Podbiel "Výstavba komunikácie v lokalite ""Pod Pálenicou"" v Podbieli - SO 04 Vodovod"
93 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď
94 Obec Preseľany Preseľany - likvidácia divokých skládok
95 Obec Prša Rozšírenie existujúceho verejného vodovodu
96 Obec Pušovce Úprava toku Ladianka v obci Pušovce, 2. stavba
97 Obec Radoma Zachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma
98 Obec Radošina Radošina, ochrana vodného zdroja - ČOV, 2. etapa
99 Obec Rakovec nad Ondavou Vodovodná sieť obce Rakovec nad Ondavou
100 Obec Rapovce Rapovce - protipovodňové opatrenia
101 Obec Ratková Ratková - zberný dvor
102 Obec Rokytov Úprava koryta miestneho potoka
103 Obec Roštár Roštár kanalizácia a ČOV 2. stavba kanalizácia
104 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
105 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo pripojenie vodného zdroja HS- 3
106 Obec Sedliská Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Sedliská
107 Obec Slatvina Likvidácia nelegálnej skládky TKO v lokalite Hrabič - Slatvina
108 Obec Slovenská Ves Rozšírenie kapacity ČOV - Slovenská Ves
109 Obec Spišský Hrhov Časť budovy A v Spišskom Hrhove, v ktorej je navrhovaná kotolňa
110 Obec Stará Lesná Stará Lesná - Protipovodňové opatrenia
111 Obec Šandal Šandal - kanalizácia a ČOV
112 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1. stavba
113 Obec Šarišský Štiavnik ZŠ Šar. Štiavnik-Biokotolňa
114 Obec Širkovce Kanalizácia a ČOV Širkovce
115 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Dielnica - 2. časť - Ťapešovo
116 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Dolina - Ťapešovo
117 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Dielnica - 2. časť - Ťapešovo
118 Obec Tekovské Lužany Obecná kanalizácia Tekovské Lužany
119 Obec Tekovské Lužany Tekovské Lužany, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce
120 Obec Telgárt Dobudovanie vodojemu v obci Telgárt
121 Obec Telgárt Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Telgárt
122 Obec Tepličky Tepličky - kanalizácia
123 Obec Uhorské ČOV Uhorské, Zmena technologického zariadenia počas trvalej prevádzky ČOV
124 Obec Vaniškovce Vaniškovce - sanácia starej environmentálnej záťaže (sklad agrochemikálií)
125 Obec Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky - vodovod a kanalizácia do osady Búšlak (časť kanalizácia)
126 Obec Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky - vodovod a kanalizácia do osady Búšlak, časť Vodovod
127 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia
128 Obec Veľké Zlievce Veľké Zlievce - zberný dvor
129 Obec Vidiná Vidiná - likvidácia divokých skládok
130 Obec Vlkyňa Vlkyňa - zberný dvor
131 Obec Volica Volica obecný vodovod - obnova vodných zdrojov
132 Obec Závadka Kanalizácia a ČOV - Závadka
133 Obec Závadka Vodovod - Závadka
134 Obec Zemianska Olča Obnova kotolne a vykurovacieho systému materskej školy
135 Obec Zemianska Olča Obnova vykurovacieho systému a príprava TÚV pre telocvičňu ZŠ - časť kotolňa
136 Obec Zemianska Olča Obnova vykurovacieho systému a prípravy TÚV pre telocvičňu ZŠ - časť solárne kolektory
137 Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia Ekologizácia spoločenského povedomia obyvateľov a návštevníkov regiónu Banskoštiavnického geoparku
138 Stredná odborná škola polytechnická ZELENÁ KUCHYŇA
139 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podpora environmentálnej výchovy v Štátnej ochrane prírody SR
140 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie výkonu strážnej služby v súčinnosti s inými zložkami pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti
141 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreňová čistiareň odpadových vôd v Otvorenom oddelení Sabová
142 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Učebňa environmentálnej výchovy v prírode
143 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie "Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou časť stavby ""Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou"""