A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČinnosťSchválený úver v EURStiahni
1 MASIV, spol. s r.o. Zmena palivovej základne, zvýšenie efektivity filtrácie pevných častí (drevného odpadu) A1 300 000,00 Rozhodnutie
2 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Modernizácia energetických zdrojov v nemocnici Kežmarok za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok a prevádzkových nákladov A2 300 000,00 Rozhodnutie
3 JAKOR s.r.o. RZ Zelená Lagúna Domaša - Areál ubytovania pre agroturistiku a rybárov A1 1 000 000,00 Rozhodnutie

 

Činnosť A2: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČinnosťSchválený úver v EURStiahni
1 Peter Simčák-SIMI Výstavba a prestavba kotolní za účelom využitia obnoviteľných zdrojov energie A2 500 000,00 Rozhodnutie

 

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČinnosťSchválený úver v EURStiahni
1 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod BV3 13 000,00 Rozhodnutie
2 Obec Bojničky Bojničky - vodovod BV3 365 000,00 Rozhodnutie
3 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - rozšírenie vodovodu II. BV3 405 000,00 Rozhodnutie

 

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Separácia a zhodnocovanie odpadov

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČinnosťSchválený úver v EURStiahni
1 Cmc, spol. s r.o. Dostavba bioplynovej stanice C2 1 124 719,00 Rozhodnutie


 

Činnosť C3: Zavedenie separovaného zberu v obciach, vzbudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČinnosťSchválený úver v EURStiahni
1 Falc-Com, s.r.o. Nákup separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení C3 150 000,00 Rozhodnutie
1.1 Falc-Com, s.r.o. Oprava rozhodnutia     Oprava
2 EAST-WEST SK, s.r.o. Rozšírenie zberného dvora na zhodnocovanie odpadov C3 400 000,00 Rozhodnutie

 

 

ROZHODNUTIA

ministra životného prostredia Slovenskej republiky o zrušení Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí
podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

Č. projektuNázov žiadateľaNázov projektuČíslo rozhodnutiaZrušený úver v EURStiahni
1 Smrečina Hofatex, a.s. Výstavba sila na drevný odpad a zakúpenie technologického
zariadenia na výrobu peletiek z drevného odpadu
65585/0-43/08 zo dňa 07.11.2008 1 029 012,00 Rozhodnutie
2 Jozef Kondek - JOKO a syn Skládka odpadov NNO 65801/0-34/09 zo dňa 24.04.2009 991 118,00 Rozhodnutie