Postup sprístupňovania informácií Environmentálnym fondom

 

 

Sprístupňovanie informácií Environmentálnym fondom sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať Environmentálny fond o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.


Žiadosť o poskytnutie informácií sa podáva:

·         telefonicky v jednoduchých prípadoch: na číslo 0906 31 1901 v pracovných dňoch od 08.30 do 15:00, v piatok do 14:00

  • ·         osobne: v sídle Environmentálneho fondu, 2. poschodie, miestnosť: podateľňa č. dverí 202 v pracovných dňoch od 08.30 do
    •           15:00, v piatok do 14:00

·         poštou na korešpodenčnú adresu: 

  Environmentálny fond,
  P.O. Box 16
  Martinská 49
  820 15 Bratislava 215

·         e-mailom na adresu: info@envirofond.sk

 

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

1.     Komu je žiadosť určená (Environmentálny fond)

2.     Kto žiadosť podáva:

·   fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu

·   právnické osoby uvádzajú: názov, IČO a sídlo spoločnosti

3.     Ktorých informácií sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosti o poskytnutie informácií

4.     Spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, faxom, e-mailom)


Sadzobník úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií:

 

1.     SADZOBNÍK úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a)

0,03 €

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4

0,04 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4

0,06 €

za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3

0,08 €

za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

b)

0,49 €

za jeden kus DVD ROM

0,39 €

za jeden kus CD ROM

c)

0,06 €

obálka formát A6

0,09 €

obálka formát A5

0,16 €

obálka formát A4

d)

 

náklady  spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb


2.     Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne

3.     Spôsob úhrady platieb za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií:

a)        bezhotovostným prevodom na účet fondu

b)        poštovou poukážkou

c)        vkladom do pokladne fondu

 

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky :

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií vybavuje Environmentálny fond bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Environmentálny fond môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť, najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak Environmentálny fond nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak príslušný útvar Environmentálneho fondu nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. (Ak nevydá a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal tzv. "fiktívne rozhodnutie", ktorým odmietol poskytnúť informáciu).

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.