dovoľujeme si Vás informovať, že v posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie, (t. j. 30.10.2015) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.
pridané: 22. októbra 2015
ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci rozšírenia špecifikácie činností pre rok 2015 o činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a v blízkej dobe začne kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu nebude neobsahovať prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil.   Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.  
pridané: 12. októbra 2015
dovoľujeme si Vás informovať, že v posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, (t. j. 9.10.2015) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.
pridané: 01. októbra 2015
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.   Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.   V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.   Poznámka: Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
pridané: 11. septembra 2015
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti C4 pre rok 2015, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.   Poznámka: Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
pridané: 11. septembra 2015
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:   a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, c) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.   budú odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci činnosti C4 na rok 2015 do zoznamu žiadostí o podporu v rámci činnosti C4 na rok 2015.   Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete tu.   V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.   Poznámka: Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom  
pridané: 11. septembra 2015
dovoľujeme si Vás informovať, že po doplnení žiadostí budú kompletné žiadosti zaradené do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie a budú odborne posúdené a vyhodnocované. Takto posúdené žiadosti budú slúžiť ako podklad pre rokovanie Rady Environmentálneho fondu, ktorá následne odporučí ministrovi životného prostredia SR zoznam žiadostí na schválenie. Vydávanie rozhodnutí sa predpokladá v prvej polovici septembra.   Pre ďalšie informácie sledujte naše Aktuality.
pridané: 18. augusta 2015
dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (31.7.2015)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do piatku 14.08.2015 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.   Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do piatku 14.08.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o  maximálne 5 pracovných dní, t.j. maximálne do 21.8.2015.   Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).   V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú (tel. č. 0906 31 1901)  alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA ( tel. č. 0906 31 1911), resp. e-mailom na adresách: maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk   Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej...
pridané: 31. júla 2015
ďakujeme za doručenie vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a dovoľujeme si vám oznámiť, že vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí. V prípade nesprávne vyplnených alebo nekompletných žiadostí vás písomne vyzveme na doplnenie. Predpokladaný termín rozposielania výziev na doplnenie je 3.8.2015 a predpokladaný termín na doručenie doplnených žiadostí bude 14.8.2015. Pre aktualizované informácie týkajúce sa tohto procesu sledujte prosím naše aktuality.
pridané: 20. júla 2015
dovoľujeme si  Vás informovať, že v posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie pre činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, (t. j. 17.7.2015) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.
pridané: 14. júla 2015
dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. l)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť L2. Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.
pridané: 10. júla 2015
Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2016 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).   Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2016 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  DOTÁCIE 2016ÚVERY   2016. Zároveň boli zverejnené aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2016 v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016.    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. 0906 31 1911, prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk.
pridané: 29. júna 2015
dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a v Programe obnovy dediny – Zelená dedina na rok 2015 bolo ukončené. Výsledky a ďalšie informácie sú zverejnené na web stránke Programu obnovy dediny (tu). Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že administráciu celého Programu obnovy dediny zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa s prípadnými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.
pridané: 20. apríla 2015
Vzhľadom na dezinsekčné a deratizačné práce, ktoré budú prebiehať v budove Environmentálneho fondu dňa 17. 04. 2015 (piatok) od 12.00 hod., v tomto čase nebude možné vybaviť vaše žiadosti ani požiadavky o informácie. Počnúc dňom 20. 04. 2015 (pondelok) opäť pracujeme v plnom nasadení. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.
pridané: 17. apríla 2015
dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. a)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 na činnosť C4.     Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.
pridané: 16. apríla 2015
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911.
pridané: 16. marca 2015
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2015, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.  V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2015, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911. 
pridané: 16. marca 2015
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2015. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu.  V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : +421 906 31 1911.  
pridané: 16. marca 2015
dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (16.01.2015)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2015. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 30.01.2015 (vrátane). Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 30.01.2015) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní. Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch). V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú (tel. č. 0906 31 1901)  alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA ( tel. č. 0906 31 1911), resp. e-mailom na adresách:maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve (v záhlaví listu).
pridané: 16. januára 2015
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Martinskej ulici č. 49, Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nová adresa na doručovanie korešpondencie je: Environmentálny fondP. O. Box 16Martinská 49820 15 Bratislava 215 Počnúc dňom 16. 12. 2014 bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Martinskej ulici. Nové kontaktné údaje budú zverejnené na webovej stránke fondu dňa 16. 12. 2014. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. čísle 0917 366 482.
pridané: 11. decembra 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L1 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103.Poznámka: Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
pridané: 09. decembra 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L 1 na rok 2014, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu. V prípade, že Environmentálny fond bude mať k dispozícii ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie v rámci činnosti L1 na rok 2014, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L1 na rok 2014.Poznámka: Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
pridané: 09. decembra 2014
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly: a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.   budú odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci činnosti L1 na rok 2014 do zoznamu žiadostí o podporu v rámci činnosti L1 na rok 2014.   Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu. V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103.Poznámka: Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
pridané: 09. decembra 2014
ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci špecifikácie činností na rok 2015. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Predpokladaný termín ukončenia celého procesu schvaľovania Vašich žiadostí na rok 2015 je marec 2015. Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.
pridané: 18. novembra 2014
dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015. V súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť všetky žiadosti o podporu formou dotácie predložené na Environmentálny fond najneskôr do 31.10. 2014 (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu). V posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015 (t. j. 31.10.2014) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.
pridané: 27. októbra 2014
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola ukončená  kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci oblasti L1 a momentálne prebieha odborné hodnotenie žiadostí. Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.  
pridané: 23. októbra 2014
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 16. 09. 2014, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 30. septembra 2014 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu) V záujme čo najrýchlejšieho ukončenia procesu schvaľovania žiadostí , si vás dovoľujeme požiadať o vašu súčinnosť a o urýchlené doplnenie, prípadne opravu žiadostí a ich doručenie na Environmentálny fond v písomnej forme, podľa požiadaviek uvedených v jednotlivých listoch.
pridané: 16. septembra 2014
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru  z Environmentálneho fondu pre rok 2014 bola aktualizovaná a zároveň si dovoľujeme požiadať  všetkých žiadateľov o podporu formou úveru na rok 2014, aby sa ňou riadili pri príprave svojich žiadostí . V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.
pridané: 03. septembra 2014
ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci Špecifikácie činností na rok 2014, oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Pre ďalšie informácie o priebehu tohto procesu sledujte naše aktuality.
pridané: 06. augusta 2014
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 31. júla 2014 budú úradné hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.  
pridané: 28. júla 2014
dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení elektronických formulárov žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015. Všetky uvedené formuláre sú vo formáte PDF a sú vám k dispozícii tu . Spolu s formulármi Environmentálny fond zverejňuje aj Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015, ktorej súčasťou je aj podrobný Manuál pre vypĺňanie elektronických tlačív žiadosti o podporu formou dotácie a pokyny pre predkladanie a vypĺňanie príloh žiadosti o podporu. Spomínaný dokument je vo formáte PDF a je vám k dispozícii na stiahnutie tu.
pridané: 01. júla 2014
Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e). Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  DOTÁCIE 2015 ÚVERY   2015 V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2015  v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 budú zverejnené na web stránke Environmentálneho fondu v priebehu najbližších dní.  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. 02/577 83 103, prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk.
pridané: 27. júna 2014
dovoľujeme si vám oznámiť, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciama mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu obnovy dediny a Programu obnovy dediny - zelená dedina na rok 2014 bolo ukončené a výsledky sú zverejnené na webovej stránke Programu obnovy dediny tu a  Programu obnovy dediny - zelená dedina tu.   Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že kompletnú administráciu Programu obnovy dediny a Programu obnovy dediny - zelená dedina zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, a preto sa so všetkými otázkami obráťte na Slovenskú agentúru životného prostredia.
pridané: 12. mája 2014
dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. l)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1. Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.
pridané: 30. apríla 2014
Vzhľadom na deratizačné a dezinfekčné práce, ktoré budú prebiehať v budove Environmentálneho fondu dňa 02.05.2014 (piatok) nebude možné spracovať vaše žiadosti, či požiadavky o informácie. Počnúc dňom 05.05. 2014 opäť pracujeme v plnom nasadení. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.
pridané: 29. apríla 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané  rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom,  obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.  Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.  V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103.
pridané: 22. apríla 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,  že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2014, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.  V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2014,  môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu  dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014.  V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103. 
pridané: 22. apríla 2014
Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá, e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2014.  Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu.  V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103. 
pridané: 22. apríla 2014
na základe aktuality zo dňa 02.01.2014 si vás dovoľujeme informovať, že Environmentálny fond dnes (21.01.2014)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2014. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do 10 pracovných dní, to znamená, že dnes zaslané výzvy (listy) zo strany Environmentálneho fondu majú termín doručenia do 04.02.2014. Opätovne si vás dovoľujeme informovať, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do 04.02.2014) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o maximálne 10 pracovných dní.   Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).V prípade otázok kontaktujte Mgr. Janu Mašlejovú alebo Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA na tel. č. 02/577 83 103, resp. e-mailom na adresách: maslejova@envirofond.sk alebo sasfaiova@envirofond.sk Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte prosím telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve, prednostne...
pridané: 21. januára 2014
v súvislosti s poskytnutím informácií o príspevku do Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 290/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom vydania potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel podľa §51 ods. 10, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste kontaktovali ktorýkoľvek okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie. Pracovníci týchto odborov vám poskytnú všetky informácie potrebné pre úhradu uvedeného príspevku.   V prípade, že na okresnom úrade – odbore starostlivosti o životné prostredie nezískate dostatočné informácie týkajúce sa úhrady uvedeného príspevku, kontaktuje Ing. Dianu Máčajovú na tel. čísle 02/577 83 144.
pridané: 13. januára 2014
Aktuality za 1,2 až 4Q 2013 nájedete tu
pridané: 30. apríla 2013
Aktuality v roku 2010, 2011 a 2012, ktoré nie sú aktuálne môžete nájsť v Archíve.
pridané: 22. októbra 2012