Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015. V súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť všetky žiadosti o podporu formou dotácie predložené na Environmentálny fond najneskôr do 31.10. 2014 (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu).

V posledný deň predkladania žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015 (t. j. 31.10.2014) budú stránkové hodiny podateľne Environmentálneho fondu predĺžené do 18.00 hod.

pridané: 27. októbra 2014
Všetky aktuality
->