Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 v rámci činnosti C4, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti C4 pre rok 2015, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.

 

Poznámka:

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

pridané: 11. septembra 2015
Všetky aktuality
->