Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, 
že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti 
určené na podporu formou dotácie na rok 2014, minister životného prostredia Slovenskej republiky 
nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v abecednom poradí v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu
V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2014, 
môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu 
dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014. 
V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 02/577 83 103. 
pridané: 22. apríla 2014
Všetky aktuality
->