Vážení žiadatelia,
dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. l)  zákona   č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2014 o oblasť L, činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.  Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014 na činnosť L1.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.
pridané: 30. apríla 2014
Všetky aktuality
->