ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SÚVISLOSTI S PREDKLADANÍM ŽIADOSTI 
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 / FAQ


Vážení žiadatelia, prečítajte si prosím nasledovné často kladené otázky k predkladaniu žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 a odpovede na ne.

Odporúčame vám, priebežne sledovať našu webovú stránku, nakoľko otázky a odpovede budeme postupne dopĺňať.

Ak nenájdete odpoveď na vašu otázku,  súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015, máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho  fondu:

telefonicky na čísle:                        0906 31 1901

 

e-mailom na adrese:                       dotacie@envirofond.sk


listom na adrese:

Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2015“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.


VAŠE OTÁZKY A NAŠE ODPOVEDE

 

Otázka č.1: Je možné žiadať o podporu formou dotácie  aj z Programu Obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a aj z Environmentálneho fondu ?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.1:
                  

Áno, je možné požiadať o finančný príspevok aj z „Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku“, ktorý je v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia a zároveň aj z Environmentálneho fondu, avšak v prípade schválenia predložených žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu, resp. schválených dotácií aj z iných zdrojov (ako napr. dotácie z Programu obnovy dediny, dotácie zo štrukturálnych fondov ...), nesmie dochádzať k prekrývaniu výdavkov poskytnutých z viacerých zdrojov. Ďalej si žiadateľov dovoľujeme upozorniť, že v oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť 5 % spoluúčasť financovania.

 

Otázka č.2:    Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadosti do nasledujúceho kalendárneho roka ?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.2:

Nie je možné požiadať o presunutie spisovej dokumentácie. Ak žiadateľ potrebuje spisovú dokumentáciu (ako je napr. stavebné povolenie, projektová dokumentácia, tepelno-technický posudok) zo žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z predchádzajúceho roka, ktorá nebola podporená - podá do sídla Environmentálneho fondu žiadosť o vrátenie spisovej dokumentácie.

Ďalej si žiadateľov dovoľujeme upozorniť, že v žiadosti o vrátenie spisovej dokumentácie žiadateľ musí presne uviesť názov projektu, rok a konkrétne názvy dokumentov, ktoré požaduje vrátiť.

V prípade osobného vyzdvihnutia požadovanej dokumentácie prosíme žiadateľov, aby do žiadosti o vrátenie spisovej dokumentácie uviedli aj svoje telefónne číslo. V takom prípade sa zamestnanec Environmentálneho fondu spojí so žiadateľom a dohodne termín osobného prevzatia dokumentov. V tejto súvislosti si žiadateľov dovoľujeme informovať, že ak dokumenty osobne vyzdvihne v sídle Environmentálneho fondu iná osoba ako štatutárny zástupca žiadateľa, musí mať táto poverená osoba notárom overené plnomocenstvo.

 

Otázka č.3: Ako otvoriť formulár na stránke fondu?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.3:
                      

Krok 1: Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer  7 a vyššie).

Krok 2: Pre správne otvorenie a vyplnenie formulára v PDF formáte si nainštalujte aktuálny Adobe Reader (verzia č.10 a vyššie). Postup nájdete na našej stránke tu

 

 

Otázka č.4: Aká je maximálna a minimálna výška dotácie z Environmentálneho fondu?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.4:

V rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie zverejnenej do 30. júna kalendárneho roka v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde, výška poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu nie je ohraničená a závisí od finančných možností Environmentálneho fondu, avšak na poskytnutie podpory formou dotácie nie je právny nárok. Z uvedeného vyplýva, že v rámci vyššie uvedenej špecifikácie nie je stanovená minimálna a maximálna výška na jednotlivé činností podpory z Environmentálneho fondu, no príjemca dotácie je povinný zabezpečiť 5 % spolufinancovanie z iných (vlastných) zdrojov.

 

Otázka č.5: Kde nájdem viac informácií o Programe obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programe obnovy dediny – Zelená dedina (ďalej len POD) ?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.5:

Administráciu celého POD zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie informácie vrátane Usmernenia pre príjemcov dotácie, Špecifikácie oblastí podpory POD ako aj kontakty na regionálnych poradcov SAŽP pre POD  nájdete tu

 

Otázka  č.6: V žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre B oblasť: Ochrana a využívanie vôd v prílohe č. 15 (v prípade formulárov pre činnosť BV) resp. č. 16. (v prípade formulárov pre činností BK a BP) je potrebné predložiť Stanovisko regionálne príslušnej vodárenskej spoločnosti k predloženému projektu. Čo má obsahovať žiadosť o stanovisko, ktorú žiadateľ adresuje regionálne príslušnej vodárenskej spoločnosti? Je uvedená príloha povinná/relevantná aj pre obce, prípadne mestá, ktoré si vodovod/kanalizáciu prevádzkujú sami, resp. prostredníctvom nimi zriadených organizácií?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.6:

Žiadosť (obce/mesta) o stanovisko regionálnej vodárenskej spoločnosti formulujte nasledovne:

„Žiadame Vás o stanovisko k projektu:“...“ (názov projektu z formulára žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – totožný s názvom projektu podľa právoplatného stavebného povolenia) z oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií(vybrať relevantné).Stanovisko požadujeme z dôvodu podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. K našej žiadosti prikladáme kópiu dokumentácie k stavebnému povoleniu pre daný projekt.“

K žiadosti o stanovisko je nutné zároveň priložiť aj fotokópiu dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Stanovisko regionálne príslušnej vodárenskej spoločnosti je povinnou prílohou žiadosti o podporu formou dotácie aj v prípade, že obec/mesto je sama úplným, prípadne čiastočným vlastníkom/prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry.Otázka č. 7: Ako mám zaslať elektronický formulár?


Odpoveď Environmentálneho fondu na otázku č.7:

Elektronickú verziu formulára odošlete prostredníctvom odkazu „Poslať formulár“, ktorý sa nachádza na webovom sídle Environmentálneho fondu tu

Po kliknutí na daný odkaz sa objaví samostatné okno, kde prostredníctvom tlačidla „Prehľadávať...“ vyhľadáte uloženú verziu formulára vo svojom počítači a výber súboru potvrdíte tlačidlom Otvoriť. Následne použijete tlačidlo „Odošli“.

Postup na zasielanie elektronického formulára nájdete aj na str. 6 Príručky pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 tu

Elektronický formulár sa zasiela výhradne podľa vyššie uvedených pokynov, nie emailom.