Podpora


Postup pri žiadosti o dotáciu

 • Zaslanie žiadosti v tlačenej podobe (doručenie a zaevidovanie) 1x doporučene do stanoveného termínu
 • Zaslanie žiadosti v elektronickej podobe (zaevidovanie) do stanoveného termínu
 • Použite: Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016
 • Evidencia a kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o dotáciu (rok 20XX+1)
 • Odporúčanie Rady EF a schválenie ministrom ŽP (rok 20XX+1)
 • Písomné oznámenie z EF o schválení dotácie
  • zverejnenie na web stránke
  • pozvanie na podpis zmluvy
  • podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov)
 • Usmernenie pre zasielanie faktúr
 • S poslednou faktúrou sa podáva
  • záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
  • záverečná správa o priebehu realizácie akcie

Postup pri žiadosti o úver

 • Evidencia a kontrola úplnosti žiadostí o úver
 • Ekonomické zhodnotenie (bonita posúdená bankou)
 • Environmentálne zhodnotenie
 • Odporúčanie Rady EF a schválenie ministrom ŽP
 • Písomné oznámenie z EF o schválení úveru
  • zverejnenie na web stránke
  • pozvanie na podpis zmluvy
  • podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov)
 • Usmernenie pre zasielanie faktúr