Späť na grafickú verziu

id=

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

- telefonicky na číslach: 0906 31 1901, 0906 31 1911
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese: 

Environmentálny fond,

P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215


Otázky je potrebné zreteľne označiť:

  • „Otázka k žiadosti o dotáciu 2016“

Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

 

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 je 30.10.2015.


Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania žiadostí na poštovú prepravu.

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016
Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy - L1
Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy pre rok 2015
Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre činnosť C4

A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre rok 2016
formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pre rok 2016
formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2016
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
formulár BK1 až BK5 – Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2016
formulár BV1 až BV4 – Vodovody pre rok 2016
formulár BP1 – Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku pre rok 2016
formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2016
formulár BR1 – Rybárstvo pre rok 2016
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2016
formulár C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre rok 2016
formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2016
formulár C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2015
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny pre rok 2016
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2016
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2016
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2016
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
formulár L2 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania