Podpora formou mimoriadnej dotácie

Špecifikácia činností podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) pre rok 2015
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie (resp. mimoriadnej dotácie) z Environmentálneho fondu pre rok 2015
A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
formulár BK1 až BK5 – Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie
formulár BV1 až BV4 – Vodovody
formulár BP1 – Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku
formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku
formulár BR1 – Rybárstvo
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok
formulár C2 - Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania