Podpora formou úveru

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2015 máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

 

- telefonicky na čísle: 0906 31 1911
- e-mailom na adrese: uvery@envirofond.sk
- listom na adrese: 

 

Environmentálny fond,
P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

 

Otázku je potrebné zreteľne označiť „Otázka k žiadosti o úver 2015“, respektíve „Otázka k žiadosti o úver 2016“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.


Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2015 je možné predkladať počas celého roka 2015.


Formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru  pre rok 2016 v zmysle zverejnenej špecifikácie budú zverejnené koncom roka 2015.

 
Environmentálny fond poskytuje podporu formou úveru za nasledovných podmienok:
  • úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.,
  • splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
  • ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).

Pred schválením úveru posudzuje bonitu žiadateľa, bonitu zabezpečenia úveru a bonitu projektu banka, ktorá za poskytnutú službu účtuje Environmentálnemu fondu poplatok dohodnutý v zmluvných podmienkach.


Žiadateľ sa pred posudzovaním zmluvne zaviaže, že tento poplatok uhradí Environmentálnemu fondu v prípade:
  1. a) neschválenia úveru,
  2. b) schválenia úveru, ale nečerpania úveru (z dôvodu zmeny účelu žiadateľa a následného nepodpísania úverovej zmluvy),
  3. c) schválenia úveru, podpísaním úverovej zmluvy pred čerpaním.

 

Náležitosti príloh žiadosti sú v zmysle § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2015
Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2016
A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
A1 - Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2 - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
A3 - Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia
A4 - Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých ie zníženie emisií do ovzdušia
A5 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
A6 - Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
BK1 - Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2 - Čistenie odpadových vôd
BK3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BV1 - Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2 - Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodných zdrojov
BV3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov a s tým spojených zariadení
BP1 - Opatrenia na vodnom toku
BP2 - Opatrenia mimo vodného toku
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
C1 - Uzavretie, rekultivácia
C2 - Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
C3 - Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
D1 - Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D3 - Realizácia schválených programov starostlivosti
D4 - Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
E - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania