Sprístupňovanie informácií

Postup sprístupňovania informácií Environmentálnym fondom

 

 

Sprístupňovanie informácií Environmentálnym fondom sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať Environmentálny fond o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.


Žiadosť o poskytnutie informácií sa podáva:

·         telefonicky v jednoduchých prípadoch: na číslo +421/2/577 83 103 v pracovných dňoch od 08.30 do 15:00, v piatok do 14:00

 • ·         osobne: v sídle Environmentálneho fondu, 1. poschodie, miestnosť: podateľňa č. dverí  115 v pracovných dňoch od 08.30 do
  •           15:00, v piatok do 14:00

·         poštou na adresu: 
                             Environmentálny fond
                             Bukureštská 4, 
                             813 26 Bratislava

·         faxom na číslo +421/2/577 83 216

·         e-mailom na adresu: info@envirofond.sk
 

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

1.     Komu je žiadosť určená (Environmentálny fond)

2.     Kto žiadosť podáva:

·   fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu

·   právnické osoby uvádzajú: názov, IČO a sídlo spoločnosti

3.     Ktorých informácií sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosti o poskytnutie informácií

4.     Spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, faxom, e-mailom)
Technické informácie


Stránka spĺňa štandardy W3C a WAI týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov.


Je plne funkčná v prehliadačoch:

 • Internet Explorer 7.0+
 • Mozilla Firefox 2.0+
 • Opera 9.0+

Klávesové skratky:


V grafickej verzii je možné použiť nasledujúce klávesové skratky:

 • 0 - prepnutie na textovú verziu optimalizovanú pre znevýhodnených občanov
 • 1 - skočiť na hlavnú stránku
 • 2 - skočiť na mapu stránky
 • 3 - skočiť na kontakt

Postup použitia klávesových skratiek pre rôzne prehliadače:

ALT + x, ENTER - v prehliadači Internet Explorer
 • ALT + SHIFT + x - v prehliadači Firefox
 • SHIFT + ESC + x - v prehliadači Opera